dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko prof. UW

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 2000 stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Bilinguale Kindererziehung. Ein Konzept für den polnischen Kindergarten” (Wychowanie dwujęzyczne dzieci. Koncepcja dla polskiego przedszkola). W roku 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii „Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych”. Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz zaangażowania w pracę badawczą i dydaktyczną pełni liczne funkcje akademickie. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej, uprzednio, w kadencji 2008–2012 oraz 2016–2020, była jego Prodziekanem. Jest Kierownikiem Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na WLS UW. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności zagadnienia dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego i edukacji dwujęzycznej; translatoryka oraz badania nad językami specjalistycznymi, w szczególności tłumaczenie specjalistyczne tekstów z dziedziny prawa i ekonomii.