Dr Jarema Drozdowicz, prof. UAM

Pedagog, antropolog i socjolog edukacji

Pedagog, antropolog i socjolog edukacji. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z różnorodnością kulturową i językową, procesami kształtowania się nowych form wspólnot kulturowych, procesami migracyjnymi oraz polityką wielokulturowości w kontekstach edukacyjnych. W swoich badaniach podejmuje analizy jakościowe i ilościowe zarówno w kontekście polskim, jak i globalnym. Inne obszary zainteresowań badawczych obejmują zagadnienia związane z edukacją dwujęzyczną i wielojęzyczną, teorią kultury, kulturą współczesną i popularną, historią i teorią wychowania, procesami zmiany kulturowej, problemem enkulturacji i transmisji wzorów społeczno-kulturowych, integracją imigrantów, problemem nierówności społecznych, edukacją demokratyczną, przemianami współczesnej religijności, procesami konstruowania tożsamości oraz subkulturami młodzieżowymi. Wykonawca w grancie KBN „Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej”. Kierownik międzynarodowego konsorcjum badawczego INTERACT.